ปฏิทินโครงการปฏิบัติธรรม ณ ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ปฏิทินโครงการปฏิบัติธรรม
ณ ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

         ธรรมาศรมธรรมมาตา เป็นสถานปฏิบัติธรรมของสตรีที่เกิดจากความดำริริเริ่มโดยตรงของท่านอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ แห่งสวนโมกขพลาราม ที่ประสงค์ให้เพศหญิงผู้ปรารถนาสละโลกอุทิศชีวิตเพื่อพระธรรมได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรม ด้วยความมีจิตที่ใฝ่ธรรม ดำรงชีวิตที่เรียบง่าย มีความอดทนที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม จนมีพระธรรมเป็นที่พึ่งแก่ตนเองอย่างสูงสุดสามารถนำธรรมะไปเผยแผ่แก่เพื่อนมนุษย์และชาวโลกให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตดังพระพุทธภาษิต ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นที่ระลึกอตฺตทีปา อตฺตสรณา มีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเองเป็นที่ระลึกอนญฺญทีปา อนญฺญสรณา อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึก

 

โครงการปฏิบัติธรรม ณ ธรรมาศรมธรรมมาตา มี ๓ โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีการจัดอบรม๒ โครงการ คือ

 

       ๑. โครงการอาจริยบูชาเนื่องในวันพุทธทาส เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแด่ท่านพุทธทาสอินทปัญโญ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

       ๒. โครงการฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงามรุ่นที่ ๑๘

ระยะเวลาหลักสูตร ๓ เดือน ช่วงเข้าพรรษา ซึ่งจะกำหนดวันที่แน่นอนภายหลัง
และเปิดโอกาสให้ผู้จบคอร์สอบรมแล้ว ได้อยู่ปฏิบัติเฉพาะตนอีก ๑ เดือน ตามความสมัครใจ

 

ทั้ง ๒ โครงการรับจำนวนจำกัดโครงการละประมาณ ๒๐ คน จึงต้องติดต่อขอระเบียบการ และส่งใบสมัครล่วงหน้าตามที่กำหนดดังนี้

 

โครงการอาจริยบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน๒๕๖๐

เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผลทางจดหมาย ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๘๖-๐๙๐-๓๒๙๖

 

โครงการฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงาม

ระยะเวลาตามหลักสูตร ๓ เดือน ช่วงเข้าพรรษา

หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นัดสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กรุณามาพร้อมกันที่ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ผลการคัดเลือกจะประกาศ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจะแจ้งผลการคัดเลือก ให้ทราบทางจดหมายภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๘๖-๐๙๐-๓๒๙๖

 

         ๓. โครงการปฏิบัติเฉพาะตน เปิดโอกาสให้ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมได้มาใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้
สามารถสมัครได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยผ่านการอบรมจากธรรมาศรมธรรมมาตา โดยสมัครได้ตลอดปี กำหนดส่ง ใบสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันเริ่มขอเข้าใช้สถานที่ เพื่อรอการตอบกลับจากคณะทำงาน

 

ความเป็นอยู่ในธรรมาศรมธรรมมาตา

- มีความเป็นอยู่เรียบง่ายตามอุดมคติสวนโมกข์ "เป็นอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง"
- การใช้ทรัพยากร, พลังงาน, ถือหลัก "ประโยชน์สูง ประหยัดสุด
- งดใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ note bookฯลฯ
- รับประทานอาหารตามที่โครงการจัดให้ ไม่อนุญาตให้นำอาหารมารับประทานเอง
- ช่วยดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่, ที่พัก, เครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม
- ไม่ออกนอกบริเวณธรรมาศรมธรรมมาตาตลอดการอยู่ปฏิบัติ (ยกเว้นกรณีจำเป็น ซึ่งต้องแจ้งให้คณะทำงานทราบก่อน)

 

ข้อกำหนดในการปฏิบัติธรรม
- ปฏิบัติอานาปานสติ
- อยู่เงียบไม่คลุกคลีกับหมู่คณะ
- สำรวมอินทรีย์
- มีความเพียร
- รู้ประมาณในการบริโภค
- มีสัมมาวาจา
- ตรงต่อเวลา
- เข้าร่วมทุกกิจกรรมตามที่กำหนด

 

ติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่

ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม
อาคารคณะธรรมทาน เลขที่ ๖๘/๑ หมู่ ๖ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๙๐-๓๒๙๖ หรือ
(Download ใบสมัครได้ที่ www.suanmok.com)

กรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ในใบสมัครให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: