การฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ธรรมาศรมธรรมมาตา

การฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงาม

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

      ดาวนโหลด จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวนโหลด

      ๑. เข้าใจและเข้าถึงความหมายของชีวิตพรหมจรรย์จนเกิดศรัทธาปสาทะที่จะประพฤติพรหมจรรย์อย่างหมดจดงดงาม และรักษาการดำเนินชีวิตตามหลักการนี้ ได้ดียิ่งขึ้นตลอดไป

        ๒. สามารถนำแบบอย่างการประพฤติพรหมจรรย์ ฯ นี้ไปเผยแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ให้เกิดความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสุขสงบเย็นแก่ชีวิต

 

imagesการดำเนินงานimages

ความเป็นอยู่ มีความเป็นอยู่เรียบง่ายตามอุดมคติของสวนโมกข์ คือ "เป็นอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูง" ใกล้ชิดธรรมชาติ และ มีการทำงานเป็นตัวการปฏิบัติธรรม

  

การศึกษาอบรม

ภาคปริยัติ ศึกษาเรื่อง อริยสัจ ๔, ปฏิจจสมุปบาท, อิทัปปัจจยตา,ไตรลักษณ์, ธาตุอายตนะ ขันธ์, กิเลส อุปกิเลส นิวรณ์, อานาปานสติ ๑๖ ขั้น, กรรม,โพธิปักขิยธรรม, ธรรมะคืออะไร, กาลามสูตร มหาปเทสสูตร,โคตมีสูตร, ฆราวาสธรรม,สัปปุริสธรรม, เสขิยวัตรฯลฯ มีการอ่านคำสอนผู้บวชใหม่, ตามรอยพระอรหันต์,ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ นอกจากนี้มีการฟังซีดีธรรมอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส,ท่าน ก. เขาสวนหลวง,

ท่านอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง

ภาคปฏิบัติ ด้วยวิธี อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ซึ่งเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ในสูตรนั้นแล้ว อานาปานสติ ๑๖ ขั้นนี้ เจ้าประคุณท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าเป็นแบบของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า " ตถาคตก็ตรัสรู้ด้วยวิธีนี้" นอกจากนี้มีการปฏิบัติชาคริยานุโยค เนสัชชิก ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ และฝึกปฏิบัติการทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยการทำงานประจำวัน ได้แก่งานในอาคาร นอกอาคาร งานวันกรรมกรตามแบบสวนโมกข์ในทุกวันโกน มีการบันทึกธรรม บันทึกผลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และการสังเกตอุปกิเลสในตน มีการบอกบริสุทธิ์ในวันโกน

 

ระเบียบปฏิบัติ

-สมาทานศีล ๘ วันพระสมาทานอุโบสถศีล

-ดำรงชีวิตตามโคตมีสูตร (งดการพูดคุย, การไม่คลุกคลีกันเป็นหมู่ ฯลฯ)

-งดเครื่องมือสื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

-งดการติดต่อบุคคลภายนอก และไม่ออกนอกบริเวณธรรมาศรมฯ ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นกรณีจำเป็น และได้รับอนุญาตแล้ว)

-แต่งกายด้วยผ้าถุงดำ เสื้อขาว (เสื้อในตัวยาว) สำหรับชี แต่งชุดชีตามปกติ

-รับประทานอาหารตามที่โครงการอบรมจัดให้เท่านั้น ไม่เก็บกักตุนอาหารทุกชนิด

-ของใช้ที่จำเป็นส่วนตัว เตรียมมาเองให้พอใช้ (เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ )

 

 

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: